čeština Angličtina
měj rozum! be your age!
měkce softly
měkkost tenderness
měkkosti floppies
Měkkozobí Columbiformes
měkká měna soft currency
měkká tuková tkáň flab
měkké dřevo softwood
měkké patro soft palate
měkké přistání soft landing
měkký mellow
měkký trh soft market
měkkýš mollusc
měkkýš vodní shellfish
Měkkýši Mollusca
měkkýši rodu Gastropoda gastropod
měkne mellows
měknutí mellowing
měkoučký feathery
měkčení staking
měkčí mellower
měl learned
měl by ought to
měl interview interviewed
měl náklady costed
měl pocit felt
měl pohovor interviewed
měl tendenci tended
měla have had
měli had
mělký shallow
Mělník Mělník
měly have had
mělčina shoal
mělčina bahnitá mud flat
mělčina při ústí řeky mud flat
mělčí shallower
měna currency
měnit alter
měnit majitele change hands
měnivost changeableness
měnivý changing
měnič convertor
měnič iontů ion exchanger
Měnová reforma Monetary reform
měnové riziko currency risk
měnový monetary
Měnový kurz Exchange rate
měnový trh foreign exchange market
měnově monetarily
měny currencies
mění alters
měnící směr redirecting
měnění altering
měrka dipstick
měrná tepelná kapacita specific heat capacity
Měrné skupenské teplo tání Enthalpy of fusion
Měrné skupenské teplo varu Enthalpy of vaporization
Měrný tlak Pressure
města cities
Městec Králové Městec Králové
městečko burg
městnavý congestive
město city
město - Antigua a Barbuda Falmouth
město - Argentina San Juan
město - Arménie Ararat
město - Austrálie Adelaide
město - Bahamy Freeport
město - Barma Yangon